“Met de infrastructuur ontstaat tevens een zuidelijke randweg in Lelystad.”

Verkenning Verlengde Westerdreef / Laan van Nieuw Land Lelystad

2020-heden

Gemeente Lelystad start samen met provincie Flevoland de verkennende fase van het project Verlengde Westerdreef / Laan van Nieuw Land.

De realisatie van deze provinciale en gemeentelijke wegen moet zorgen voor een rechtstreekse ontsluiting vanaf de A6 met en het nieuw te ontwikkelen bezoekerscentrum van het Nationaal Park Nieuw Land. Met de infrastructuur ontstaat tevens een zuidelijke randweg in Lelystad, die zorgt voor een beter verdeling en afwikkeling van verkeer, waardoor bestaande knelpunten in de stad worden opgelost. Daarnaast dragen de wegen bij aan de bereikbaarheid van Lelystad Zuid en de gewenste gebiedsontwikkeling. In de verkenning onderzoeken gemeente en provincie de mogelijkheden voor de ligging en landschappelijke inpassing van het tracé. Hiervoor worden de effecten van meerdere samengestelde oplossingen in beeld gebracht (o.a. op techniek, kosten, milieuthema’s) en afgewogen tot een voorkeurstracé.

Omniplan ondersteunt de gemeente Lelystad met het projectmanagement en de projectbeheersing van het project. De projectmanager verzorgt tijdens de verkenning de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking met de provincie Flevoland en interne organisatie van het project. De projectbeheerser is verantwoordelijk voor de coördinatie van de interne processen van het project. Dit houdt in het bewaken van risico’s en de controle op tijd, geld en kwaliteit, zodat de verwachtingen rond de planning en de oplevering van producten worden gewaarborgd.

Het resultaat van deze verkenning is een onderbouwd advies voor een voorkeurstracé, inclusief oplossingsrichtingen voor de aansluitingen, kruisingen en bruggen en een landschappelijke inpassing.

Betrokken Omniplanner(s)

Projectmanager
Projectmanager
Omgevings- en projectmanager