“Anno 2019 zijn de woningen en de woonomgeving sleets en aan vernieuwing toe. Daarnaast staat de leefbaarheid onder druk en is er sprake van armoede en laaggeletterheid. ”

Herontwikkeling Lodewijck van Deysselbuurt Amsterdam

2018-2021

De Lodewijk van Deysselbuurt in Amsterdam is een naoorlogse buurt met ruim 1200 woningen. Deze woningen zijn bijna allemaal in bezit van Rochdale. Anno 2019 zijn de woningen en de woonomgeving sleets en aan vernieuwing toe. Daarnaast staat de leefbaarheid onder druk en is er sprake van armoede en laaggeletterheid. Rochdale heeft een gebiedsanalyse en toekomstperpectief voor deze buurt gemaakt met de gemeente Amsterdam en andere partners. De gebiedsvisie wordt verder uitgewerkt tot een gebiedsplan op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden voor de toekomst. Tegelijkertijd worden de renovatie- en onderhoudswerkzaamheden voor de eerste complexen voorbereid en opgestart. De energieHetransitie is hierbij een belangrijk onderdeel.

Sinds 2018 is er een buurtpunt geopend in de wijk waar huurders terecht kunnen met klachten over hun woning en ook met vragen over andere zaken. Het buurtpunt wordt door een aantal welzijns- en zorgpartners gebruikt als spreekuurlokatie. Naast dit buurtpunt zullen ook de huurders actief benaderd worden middels huisbezoeken met de vraag; wat kunnen we aan uw woning voordat deze wordt aangepakt?

Cascoland, Stichting Vooruit en Frascati ontplooien diverse activiteiten in de buurt om ontmoeting te stimuleren. Zo er is er de eendagszaak in een van de bedrijfspanden waar ondernemers kleinschalig kunnen starten in een bedrijfsruimte voor bijvoorbeeld een dag per week.  De vernieuwing van de Van Deysselbuurt kent dus meerdere lagen en schaalniveau’s en veel facetten.

Via Omniplan is er een procesmanager voor de Vernieuwing van de van Deysselbuurt werkzaam bij woningstichting Rochdale. Hierbij stuurt ze het team aan en is ze verantwoordelijk voor de afstemming met de opdrachtgever.

Betrokken Omniplanner(s) bij Herontwikkeling Lodewijck van Deysselbuurt Amsterdam

Projectmanager