“Er zijn drie gebiedstafels opgericht waar de provincie en haar partners aan deelnemen.”

Aanpak Stikstof Utrecht

2022-2023

De landelijke problematiek rondom stikstofuitstoot raakt ook de provincie Utrecht. De provincie is bevoegd gezag voor vergunningverlening, maar is ook verantwoordelijk voor het herstel en behoud van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

In de aanpak van het stikstof wil de provincie Utrecht samen met haar partners uitvoering geven aan het herstel van de Natura2000 gebieden en zorgen voor een reductie van de stikstof uitstoot. In juli 2020 is hiervoor een gebiedsgerichte aanpak vastgesteld door de provinciale staten. Er zijn drie gebiedstafels opgericht waar de provincie en haar partners aan deelnemen. Elke gebiedstafel gaat over drie Natura2000 gebieden. De gebiedstafels dienen meerdere doelen. Gezamenlijk wordt de opgave bepaald en gezocht naar oplossingsrichtingen om de natuur te herstellen, reductie te realiseren en om economische activiteiten mogelijk te maken.

Omniplan vervult de rol van procesmanager voor de aanpak stikstof bij de provincie Utrecht. Verantwoordelijkheden als het vormgeven van de aanpak stikstof en het opzetten en tevens aansturen van het team zijn onderdeel van de functie. Ook de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak valt onder de verantwoordelijkheden van de procesmanager.

Betrokken Omniplanner(s) bij Aanpak Stikstof Utrecht

Project-, proces- en tendermanager
Programmamanager